L’ús adequat dels antibiòtics


Les infeccions del conducte respiratori superior presenten majoritàriament una causa viral i rarament comporten complicacions. No obstant això, l’ús que es fa dels antibiòtics per aquests refredats és excessiu. Segons l’Organització Mundial de la Salut, per cada 100 infeccions respiratòries, només 20 demanen tractament antibiòtic. L’OMS ja ha alertat també sobre la progressiva pèrdua d’activitat de medicaments que van ser eficaços en un moment donat o fins i tot encara ho són.

Antibiòtics mal utilitzats

El descobriment de la penicil·lina el 1929 per Fleming va suposar un gran avenç en el tractament de les infeccions, però no un pas definitiu per controlar-les. Els antibiòtics mal utilitzats poden crear resistències. Als països on més se’n consumeixen és on s’aïllen més gèrmens resistents. Això és molt important, ja que les infeccions perilloses poden tornar-se cada cop més intractables.

Quan s’utilitzen antibiòtics, s’ha de tenir en compte que aquests són actius sobre infeccions produïdes per bacteris, però no sobre d’altres com la grip i els refredats que estan produïts per virus, casos en què són totalment inactius. A més, no sempre es pot disposar d’un nou medicament per substituir els que perden l’eficàcia, ja que la investigació no pot garantir a curt termini el desenvolupament d’un nou fàrmac.

Per tot plegat hem de fer un ús adequat dels antibiòtics, si no volem que perdin eficàcia, seguint els següents consells:

  • Seguir correctament el tractament (quantitat, cada quantes hores, durada del tractament, àpats).
  • Advertir al vostre metge, si esteu prenent altres medicaments.
  • Prendre’ls sempre a les mateixes hores. Si us oblideu una dosi, cal prendre-la de seguida i continuar amb la pauta que us ha donat el metge.
  • Encara que us trobeu millor, abans d’acabar el tractament, no s’ha de deixar fins a completar els dies indicats pel metge.
  • Un no s’ha d’auto medicar amb antibiòtics encara que pensi que reconeix la seva malaltia, si el metge no ho ha indicat abans. Un mal ús pot crear resistències, els bacteris s’hi acostumen i, al cap d’un temps els antibiòtics poden deixar de ser efectius.

Davant de qualsevol dubte, manca d’informació o reacció inesperada, cal consultar amb el metge o farmacèutic.

Hem de ser conscients que prendre antibiòtics pel nostre compte, sense que el metge ho hagi indicat, suposa un mal ús i, per tant, possiblement no ens seran útils quan realment els necessitem.

Descarregar en PDF
Comparteix :
Més consells de salut